Anunt concurs instructor sportiv DSTBV

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

 • Instructor sportiv, treapta profesională M I – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 1 post
 • Instructor sportiv, treapta profesională M II – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 2 posturi
 • Instructor sportiv, treapta profesională M III – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 1 postCondiţiile de desfăşurare a concursului:                                                          – interviului                – 09.05.2016     ora 10.00B-dul.Gării, nr.21.

 

 • Criterii de participare generale:
 •                         – locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,
 •                         – data organizării:        – probei scrise             – 04.05.2016,     ora 10.00
 •  
 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;Criterii de participare specifice:
 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de instructor sportiv – salvamar, astfel:
 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 2. Certificat instructor înot şi act care atestă efectuarea unor specializări nataţie/ salvamar,
 3. Vechime în muncă, mimin 1 an,(pentru treapta profesională M III); Vechime în muncă 7 ani, (pentru treapta profesională M I).
 4. Vechime în muncă 4 ani, (pentru treapta profesională M II);
 5. Abilităţi reale de comunicare, seriozitate, spirit de echipă     BIBLIOGRAFIE:
 6.  
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată;
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 69/2000 – educaţiei fizice şi sportului – actualizată;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

  • formular de înscriere la concurs – tip;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
  • curriculum vitae model european;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.            Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615. Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
  • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.
  •  

Rzultat INTERVIU instructor sportiv

REZULTATELE       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

       pentru concursul desfăşurat în data de 17.12.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

AJUDEANU ANDREI – COSMIN

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Domnul  Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2..  Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu                                                 – membru

 1. Domnul  Barbu Ştefan, inspector de specialitate                           –  membru
 1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

 

 

Data afişării: 18.12.2015, ora 10,00

Rezultat final concurs instructor sportiv

REZULTATELE  FINALE  Obţinute de către candidaţi pentru concursul desfăşurat în perioada 21. – 27.04.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

OROS TEODOR – ALEXANDRU

 

82

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                              – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.                               – secretar

 

Data afişării:  30.04.2015 ora 14:00

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

cropped-200px-StemaBrasov-150x150.pngROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL BRAŞOV

DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET  BRAŞOV

B-dul Gării nr. 21, Braşov  500218   Tel :  +40-268-471615 directiasportbv@yahoo.com

CF: 21446554; CONT: RO92TREZ24A670501200130X

 

 

REZULTATUL    ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 16.02.2015 (proba scrisă) – 20.02.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei de conducere  vacante de şef serviciu, grad profesional  S II  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

Numeleşi prenumele candidatului Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectăriidosarelor de înscriereADMIS/RESPINS
   COCUZ GABI  204/30.01.2015  ADMIS
   NICOLESCU COSMIN 213/02.02.2015  ADMIS
   MIHUŢ DAN 227/03.02.2015  ADMIS
   NICUŞAN VIORICA 233/04.02.2015 ADMIS

 

COMISIA DE CONCURS:

1.    Domnul  Cernica Emilian, director                                                            – preşedinte

2..   Doamna Dincă Liliana, şef birou, reprezentant Primăria Mun. Braşov       – membru

3.     Domnul  Matei Marian, şef serviciu                                                            –  membru