Anunt: Loc de munca – Contabil sef

ANUNŢ

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de:

 • Contabil şef – gradul II din cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane”

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului 

                        – data de organizare:   – proba scrisă             – 12.06.2015,     ora 09,00

                                                 – interviu                     – 17.06.2015,     ora 10,00

                        – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).

 

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

 

Criterii de participare specifice pentru funcţia de conducere şef serviciu – gradul II din cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane”

 

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de conducere, astfel:
 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, studii economice;
 2. experienţă în munca de conducere, mimin 10 ani;
 3. vechime în specialitatea studiilor: 8 ani;
 4. cunoştinţe operare calculator (nivel mediu).

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată;
 • Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, republicată, modificată şi completată;
 • H.C.M. nr.2230/1969 – privind gestionarea materialelor ale agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • O.G nr. 119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
 • ORDIN nr.923/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr.82/1991 – a contabilităţii republicată şi actualizată;
 • Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale actualizată;
 • Legea cadru nr.284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 285/ 28.12.2010 – privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • ORDIN nr.1.917 din 12 decembrie 2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 • formular de înscriere la concurs – tip;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae model european;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

 

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21, până la data limită de: 08.06.2015, ora 12,00. Relaţii suplimentare la numărul de tefon 0268/ 471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.