Anunt functii vacante

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor de execuție vacante de:

 

 • Casier – treapta profesională M I, din cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov – 6 posturi
 • Instructor sportiv, treapta profesională M II, – în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov  – 2 posturi

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

                        – data de organizare:   – proba scrisă            –  16.03.2017,     ora  10,00

                                                 – interviu                    –  21.03.2017,     ora 10,00

                        – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).

 

            Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

 

     Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție casier, treapta profesională  M I:

 • studii medii

–     vechime în muncă 3 ani

–     cunoştinţe operare calculator (Office, Word, Excel);

 

           Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție instructor sportiv, treapta profesională  M II:

 

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Certificat instructor sportiv şi act care atestă efectuarea unor specializări alpinism,
 • Vechime în muncă, mimin 3 ani și 6 luni
 • Abilități reale de comunicare, seriozitate, spirit de echipă.

 

            BIBLIOGRAFIA pentru postul de casier este următoarea:

 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de

casă ale unităților;( publicat în Buletinul Oficial nr. 64/06.07.1976)

 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor;( publicat în Buletinul Oficial nr. 132/18.11.1969).
 • H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale al organizaţiilor;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, – actualizată;
 • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;

 

 

      BIBLIOGRAFIA pentru postul de instructor sportiv este următoarea:

 • Legea nr. 69/2000 – educației fizice și sportului – actualizată.
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 • formular de înscriere la concurs – tip;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae model european;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr.286/2011 – actualizată.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.