Anunt posturi vacante

ANUNŢ

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 • Muncitor calificat I   – M/G –  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom, Carpați și Tineretului – 1 post
 • Muncitor calificat III   – M/G –  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom, Carpați și Tineretului – 1 post
 • Muncitor calificat I   – M/G –  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic – 1 post
 • Îngrijitor  – studii M/G   – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post

Etapele de desfăşurare ale concursului pentru posturile de muncitor calificat I și muncitor calificat III :

Data organizării:

– termen depunere dosare  – 20 iulie 2021, ora 16,00                                   

– proba scrisă                   –  04 august 2021,ora 09.00 

interviu                           – data și ora vor fi comunicate ulterior                                                

Etapele de concurs pentru postul de îngrijitor M/G sunt:

 1. termen depunere dosare – 20 iulie 2021, ora 16,00
 2. proba practică                 – 04 august 2021, ora 13,00
 3. Interviu                           – data și ora vor fi comunicate ulterior

locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov, B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat I:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat I, astfel:
 •  Să fie absolvenți de studii medii/generale;
 •  Vechime în muncă, minim 9 ani;
 •  Să facă dovada absolvirii unui curs de calificare.

 Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat III:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat III, astfel:

       1. Să fie absolvenți de studii medii/generale.

                   2. Vechime în muncă, minim 3 ani;

                   3. Să facă dovada absolvirii unui curs de calificare.

Criterii de participare specifice pentru postul de îngrijitor M/G:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de îngrijitor M/G, astfel:

1.Diplomă/certificat de absolvire a școlii generale sau studii medii

2.Vechime în muncă minim 6 luni

      BIBLIOGRAFIE pentru posturile de muncitor calificat I și muncitor calificat III:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 319/2016 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –  TITLUL III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;

    –  CAPITOLUL I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual     din autoritățile și instituțiile publice;

                – CAPITOLUL III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov – cerere tip tip;
  1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  1. carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meseria şi/sau în specialitatea studiilor;
  1. cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.
  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentarela numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica prin afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Data afişării anunţului: 05.07.2021, ora 1600

Rezultate finale Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru examenul desfăşurat în perioada 17. – 20.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de șef serviciu I, în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

92,447

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

                         

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DAIS                     – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DAIS                      – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                      – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS             – secretar

 

 

 

 

Data afişării: 21.09.2018, ora 14,00.

Rezultate proba scrisa muncitor Septembrie 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 18.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului „Stadion Metrom și Carpați”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

70,724

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

BÎRSAN NICUȘOR

 

15,284

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 21.09.2018, ora 1000 pentru susţinerea probei orale la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B-dul. Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DAIS             – preşedinte

2.Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DAIS                   – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 19.09.2018, ora 09.00

Anunt recrutare funcţii contractuale de execuție vacante

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov a organizat concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

 • Muncitor calificat I  – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post
 • Îngrijitor curățenie – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” -1 post

Deoarece în vederea participării la concursuri nu s-a depus nici un dosar se va proceda la reluarea organizarii concursurilor respective, la o dată stabilită ulterior, în condițiile legii.

 

 

 

Nr.

crt.

 

     Atribuția și funcția

  

   Numele şi prenumele

     

     Data

Semnătura
1.      Aprobat

Director,

Cernica Emilian    
2.      Elaborat:

Inspector resurse umane

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2    
 

Campionatul național de polo pe apă – Program 18.11-20.11.2016

Campionatul național de polo pe apă – Program

A.S.C. CORONA – AMEFA ARAD

18.11.2016 VINERI

11.00 – 13.00 : ANTRENAMENT;

19.00 – 21.00 : ANTRENAMENT

19.11.2016 SÂMBĂTĂ

10.00 – 12.00 : ANTRENAMENT;

12.00 – 14.00 : MECI JUNIORI A.S.C. CORONA – C.S.S. TRIUMF BUCUREȘTI;

16.00 – 18.00 : MECI JUNIORI A.S.C. CORONA – C.S.S. TRIUMF BUCUREȘTI;

18.00 – 20.00 : MECI SENIORI A.S.C. CORONA – AMEFA ARAD

20.11.2016 DUMINICĂ

08.00 – 10.00 : MECI JUNIORI A.S.C. CORONA – C.S.S. TRIUMF BUCUREȘTI;

10.00 – 13.00 : MECI SENIORI A.S.C. CORONA – AMEFA ARAD

Pe durata desfășurării antrenamentelor și meciurilor

Bazinul Olimpic va fi închis.

 

Rezultate proba scrisa administrator 13.09

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

 

pentru examenul desfăşurat în data de 13.09.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de administrator, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba      scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ROMAN VIOREL

 

57,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

OLARU GHIORGHE

 

––

 

––

 

––

 

NEPREZENTARE

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 16.09.2016, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – președinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

Data afişării: 14.09.2016, ora 12,00

Rezultate proba scrisa muncitor calificat 11.07.2016

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISA pentru examenul desfăşurat în data de 11.07.2016 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

62,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 14.07.2016, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                      – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

Data afişării: 12.07.2016, ora 10,00

Rezultat selectie dosare muncitor

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 11.07.2016 (proba scrisă) – 14.07.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați”.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

PELMUȘ CONSTANTIN

 

 

1545/28.06.2016

 

ADMIS

 

 

         

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 04.07.2016, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                                – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Hagiu Ionuț, muncitor calificat DST                     – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar