REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscriși la concursul ce va avea loc în intervalul 17.09.2018 (proba scrisă) – 20.09.2018 (interviul) pentru ocuparea funcției contractuale de conducere  vacante de șef serviciu  II  în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic şi Minibaza Tractorul”.

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

 

2091/04.09.2018

 

 

ADMIS

 

2.

 

CARP NICOLAE MARIUS

 

2059/30.08.2018

RESPINS

Lipsă dovadă studii master

           

 

Data afișării: 12.09.2018, ora 12.00

 

COMISIA DE CONCURS:

 1.     Domnul  Cernica Emilian, director D.S.T. Braşov                        președinte

2..   Doamna Florea Mirela Mihaela, șef contabil  D.S.T. Braşov       –  membru

 1.  Domnul  Cocuz Gabi, șef serviciu D.S.T. Braşov                            –  membru
 1.  Doamna  Kerekes Eniko, inspector R.U.                                        –  secretar

 

 

 

Anunt: Recrutare Muncitor Calificat

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarei funcţii contractuale de excuție vacante:

 

 • Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

data organizării:                                 – probei scrise          –  18.09.2018,     ora 10.00

                                                    – interviului              –  21.09.2018,     ora 10.00

 

locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov, B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

Criterii de participare specifice:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat I, astfel:
 1. Studii  medii.
 2. Vechime în muncă, minim 9 ani;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

–          formular de înscriere la concurs – tip;

–          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–          carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

–          curriculum vitae model european;

–          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;

–          cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

 

 

Anunt: Concurs recrutare Sef Serviciu 2018

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei contractuale de conducere vacante:

 

 • Șef Serviciu S II – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” – 1 post

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

data organizării:                        – probei scrise                        –  17.09.2018,     ora 10.00

 

                                        – interviului               –  20.09.2018,     ora 09.00

 

                        – locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;

Criterii de participare specifice:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de conducere, astfel:
 1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
 2. Studii postuniversitare sau master în domeniul economic, comercial, administrativ, relații publice sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 3. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minimum 3 ani;
 4. Vechime în funcții de conducere necesară exercitării funcției contractuale minimum 6 ani.
 5. Cunoştinţe operare calculator (Office, Word, Excel);

 

Bibliografia este următoarea:

 • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
 • Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**) – actualizată.
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice.
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 – privind achiziţiile publice.
 • H.C.M. nr.2230/1969 – privind gestionarea materialelor ale agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

–          formular de înscriere la concurs – tip;

–          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–          carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

–          curriculum vitae model european;

–          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;

–          cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

Rezultate selectie dosare inscriere Instructor Sportiv Mai 2018

 

REZULTATUL

                        ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 30.05 – 05.06.2018 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de instructor sportiv M II în cadrul

Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

 

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

Tiprigan Robert – Ovidiu

 

 

1205/11.05.2018

 

RESPINS

 

Nu îndeplinește condiția de vechime în muncă solicitată

         

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 23.05.2018, ora 10,00

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                                  – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                   – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

Rezultate finale referent – Mai 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 02. – 10.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

72,33

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                         

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST       – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                 – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

Data afişării: 11.05.2018, ora 13,30

Rezultate interviu referent Mai 2018

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 10.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA, în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

72,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

              

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST       – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                 – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

Data afişării: 10.05.2018, ora 13,00

Rezultate proba practica referent Mai 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidat la PROBA PRACTICĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 07.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA  în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba practică”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

85,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

           

           

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba practică), se vor prezenta în data de 10.05.2018, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST        – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                 – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

 

Data afişării: 08.05.2018, ora 09,00

Anunt Organizare concurs recrutare: Instructor Sportiv – 2 posturi

ANUNŢ

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de excuție vacante:

 

 

 • Instructor sportiv, treapta profesională M II – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 2 posturi

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

                        – data organizării:         – proba scrisă30.05.2018,     ora 10.00

                                                              – interviul       – 05.06.2018,     ora 10.00

                        – locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov, B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

 

Criterii de participare specifice:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de instructor sportiv – salvamar, astfel:
 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 2. Certificat instructor înot şi act care atestă efectuarea unor specializări nataţie/ salvamar,
 1. Vechime în muncă 4 ani,
 2. Abilităţi reale de comunicare, seriozitate, spirit de echipă

   

   BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată;
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Hotărârea nr. 1136/2007 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă;

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

  • formular de înscriere la concurs – tip;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
  • curriculum vitae model european;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

 

Data afişării anunţului: 04.05.2018

Rezultate Proba Scrisa Referent Mai 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 02.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

60,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

PETRUȘ GEORGETA – DANIELA

 

35,00

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

3.

 

GRECICA – BRÂNZEA

CLAUDIA – FLORENTINA

 

25,00

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

4.

 

CRISTE MARIA

 

—–

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT
 

5.

 

DUDU CĂLIN OVIDIU

 

—–

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT
 

6.

 

SAMSON ANDREEA CRISTINA

 

—–

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT
 

7.

 

VĂTAVU LAURA

 

—–

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 07.05.2018, ora 1200 pentru susţinerea probei practice la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST       – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

 

Data afişării: 03.05.2018, ora 09,00

Rezultat dosare inscrieri concurs Referent M IA

REZULTATUL

                        ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 02 – 10. Mai 2018 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent – treapta profesională

M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

Criste Maria

 

 

770/10.04.2018

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

Dudu Călin Ovidiu

 

812/12.04.2018

 

ADMIS

 

——

 

3.

 

Samson Andreea Cristina

 

831/16.04.2018

 

ADMIS

 

——–

 

4.

 

Grecica Brânzea Claudia Florentina

 

871/18.04.2018

 

ADMIS

 

——-

 

5.

 

Panainte Ghiță

 

876/18.04.2018

 

ADMIS

 

——

 

6.

 

Petruș Georgeta Daniela

 

915/19.04.2018

 

ADMIS

 

—–

 

7.

 

Vătavu Laura

 

940/20.04.2018

 

ADMIS

 

—–

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 24.04.2018, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST               – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST                 – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                            – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar