Anunt posturi vacante

ANUNŢ

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 • Muncitor calificat I   – M/G –  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom, Carpați și Tineretului – 1 post
 • Muncitor calificat III   – M/G –  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom, Carpați și Tineretului – 1 post
 • Muncitor calificat I   – M/G –  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic – 1 post
 • Îngrijitor  – studii M/G   – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post

Etapele de desfăşurare ale concursului pentru posturile de muncitor calificat I și muncitor calificat III :

Data organizării:

– termen depunere dosare  – 20 iulie 2021, ora 16,00                                   

– proba scrisă                   –  04 august 2021,ora 09.00 

interviu                           – data și ora vor fi comunicate ulterior                                                

Etapele de concurs pentru postul de îngrijitor M/G sunt:

 1. termen depunere dosare – 20 iulie 2021, ora 16,00
 2. proba practică                 – 04 august 2021, ora 13,00
 3. Interviu                           – data și ora vor fi comunicate ulterior

locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov, B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat I:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat I, astfel:
 •  Să fie absolvenți de studii medii/generale;
 •  Vechime în muncă, minim 9 ani;
 •  Să facă dovada absolvirii unui curs de calificare.

 Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat III:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat III, astfel:

       1. Să fie absolvenți de studii medii/generale.

                   2. Vechime în muncă, minim 3 ani;

                   3. Să facă dovada absolvirii unui curs de calificare.

Criterii de participare specifice pentru postul de îngrijitor M/G:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de îngrijitor M/G, astfel:

1.Diplomă/certificat de absolvire a școlii generale sau studii medii

2.Vechime în muncă minim 6 luni

      BIBLIOGRAFIE pentru posturile de muncitor calificat I și muncitor calificat III:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 319/2016 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –  TITLUL III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;

    –  CAPITOLUL I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual     din autoritățile și instituțiile publice;

                – CAPITOLUL III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov – cerere tip tip;
  1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  1. carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meseria şi/sau în specialitatea studiilor;
  1. cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.
  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentarela numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica prin afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Data afişării anunţului: 05.07.2021, ora 1600

Rezultate finale inspector de specialitate S IA

REZULTATELE  FINALE           Obţinute de către candidaţi

pentru examenul desfăşurat în perioada 14.04.2021  – 13.05.2021 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de inspector de specialitate S IA  în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

Nr. crt.Numărul și data înregistrării dosarului de concursPunctajul  final  Punctajul Maxim cf.legiiPunctajul Minim cf.legiiADMIS /RESPINS
  1.  997/20.04.2021  71,66  100 pct  50 pct  ADMIS
      

Data afişării:  17.05.2021, ora 09,00

Rezultate interviu din 13/05/2021

REZULTATELE                                        Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru examenul desfăşurat în data de 13.05.2021 – interviul, în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S IA,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.

Nr. crt.Numărul și data înregistrării dosarului de concursPunctajul  obţinut la “INTERVIU”Punctajul Maxim cf.legiiPunctajul Minim cf.legiiADMIS /RESPINS
  1.  997/20.04.2021  80  100 pct  50 pct  ADMIS
        

            Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

Data afişării: 14.05.2021, ora: 09,30

Rezultat proba scrisa 11.05.2021

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

pentru examenul desfăşurat în data de 11.05.2021 – proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate  S IA – în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor D.P. Colibași și Bazin Olimpic”

Nr. crt.Numărul cererii de participare la concursPunctajul  obţinut la “proba scrisăPunctajul Maxim cf.legiiPunctajul Minim cf.legiiADMIS /RESPINS
  1.  997 / 20.04.2021  63,32  pct  100 pct  50 pct  ADMIS
      

            Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 13.05.2021, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B.-dul Gării nr.21.

Data afişării: 11.05.2021, ora 1500

Rezultate dosare Inspector de specialitate

REZULTATUL

ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în data de 11.05.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de execuție Inspector de specialitate, grad profesional  S IA – în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor D.P. Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post 

            În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs depuse de către candidați.

Rezultatele selecției dosarelor de concurs sunt următoarele:

Nr. crt.Nr.și data înregistrării cererii de înscriere / dosarului de concursRezultatul selectăriidosarelor de înscriereMotivul respingerii dosarului
1DOSAR NR.   997/20.04.2021  ADMIS  —-
2DOSAR NR. 1073/27.04.2021  RESPINSNu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale – minim 7 ani

            După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.                

            Candidații declarați admiși la selecția dosarelor de înscriere la concurs se vor prezente pentru susținerea probei scrise în data de 11.05.2021. ora 900 la sediul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul. Gării nr.21, având asupra lor actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

            Data afişării: 04.05.2021, ora 1200

Anunt angajari Aprilie 2021

ANUNŢ

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 • Inspector de specialitate   – cu studii superioare, grad profesional S I A –  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post
 • Îngrijitor  – studii M/G   – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post

Etapele de desfăşurare ale concursului pentru postul de inspector de specialitate S IA:

Data organizării:                                

proba scrisă             –  11.05.2021,     ora 09.00 

interviu                    – data și ora vor fi comunicate ulterior                                                    

locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov, B-dul.Gării, nr.21.

Etapele de desfăşurare ale concursului pentru postul de îngrijitor M/G:

Data organizării:                                

proba practică        –  11.05.2021,     ora 13.00 

interviu                    – data și ora vor fi comunicate ulterior            

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Criterii de participare specifice pentru postul de inspector de specialitate S IA:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de inspector S IA, astfel:
 •  Studii  universitare de licență absolvite cu diploma de licență în domeniul sportiv
 •  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale –   minim 7 ani

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de inspector de specialitate S IA:

 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 – educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrative, actualizată

Partea I – Dispoziții generale –

Titlul III – Principiile generale aplicabile administrației publice și personalului contractual plătit din fonduri publice;

Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;

Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

Cap. I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Cap. IV – Încadrarea și promovarea personalului contractual

 • HOTĂRÂRE nr. 884 din 13 septembrie 2001 –  pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Criterii de participare specifice pentru postul de îngrijitor M/G:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de îngrijitor M/G, astfel:
 • Diplomă de absolvire a școlii generale sau studii medii
 • Vechime în muncă minim 6 luni

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de îngrijitor M/G:

 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Capitolul 2 din Codul Etic și de Conduită alDirecției AdministrareInfrastructurăSportivă BrașovNorme generale de conduită profesională a personalului contractual

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov – cerere tip tip;
  1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  1. carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meseria şi/sau în specialitatea studiilor;
  1. cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.
  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentarela numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica prin afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Data afişării anunţului: 14.04.2021, ora: 1600