Anunt Posturi vacante aprilie 2023

                                                                     ANUNŢ

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov organizează concurs de angajare personal în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată:

 • Muncitor calificat I  – M/G –  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom, Carpați și Tineretului – 1 post
 • Muncitor calificat I  – M/G –  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic ”  – 1 post
 • Referent M IA –  în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul – 1 post

             În vederea participării la concurs, candidații vor depune următoarele documente necesare înscrierii:

    a) formular de înscriere la concurs, care se completează pe un formular tipizat, pus la dispoziție de Secretarul comisiei de concurs;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

 e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

 f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului, sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

 h) curriculum vitae, model comun European.

  Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit. g) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de concurs.

      Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

          În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la instituţia publică competentă cu eliberarea certificatului de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise, respectiv cel târziu în data de 16.05.2023 ora 09, pentru posturile de Muncitor calificat I; respectiv data de 16.05.2023 ora 12,30 pentru postul de Referent M IA.

            Dosarele de candidatură se depun în format fizic până cel târziu în data de 08.05.2023, ora 13, la sediul DAIS din Brașov, b-dul. Gării, nr.21.

            Dosarul de candidatură se poate depune şi prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică a instituției publice directiasportbv@yahoo.com, până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului, respectiv 08.05.2023, ora 13.

             Transmiterea documentelor prin poşta electronică a instituţiei publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

            În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică a instituţiei publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute mai sus, la lit. b)-e), în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, până cel mai târziu, în data de  17.05.2023, ora 9, pentru posturile de Muncitor calificat I și până cel mai târziu în data de 17.05.2023 ora 12,30 pentru postul de Referent M IA.

         În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecţie, respectiv cel târziu în data de 11.05.2023, pe site-ul www.dstbv.ro, la rubrica Diverse/Anunţuri şi la sediul instituţiei, B-dul. Gării nr. 21.

           Proba scrisă se organizează în data de 17.05.2023 ora 09.00, pentru posturile de Muncitor calificat I, respectiv în data de  17.05.2023 ora 12,30 pentru postul de  Referent M IA. la sediul DAIS  Brașov, B-dul. Gării nr.21. Interviul va avea loc în data de 23.05.2023 ora 09.00 pentru posturile de Muncitor calificat I, respectiv în data de 23.05.2023 ora 12,00 pentru postul de  Referent M IA la sediul DAIS din Brașov, B-dul. Gării nr.23. Atât la proba scrisă, cât şi la interviu, vor fi admişi doar candidaţii care obţin minimum 50 de puncte.

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.dstbv.ro, la rubrica Diverse/Anunţuri, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

           După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune, după caz, contestaţie la serviciul Resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, în condiţiile legii. Astfel pot interveni modificări privind data susţinerii interviurilor, în raport cu programarea mai sus menţionată.

   Interviurile se susțin într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data şi ora modificate se vor stabili ținând seama de data şi ora afişării rezultatelor probei anterioare şi de depunerea după caz, a unor contestaţii. Termenele de depunere a contestațiilor și programarea interviurilor se vor comunica pe site-ul www.dstbv.ro, la rubrica Diverse/ Anunţuri şi la  sediul instituţiei, B-dul. Gării nr. 21.

   Bibliografia şi datele necesare sunt afișate pe site-ul www.dstbv.ro al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, la rubrica Diverse/Anunţuri.

   Informaţii se pot obține şi la sediul  instituției, B-dul. Gării nr. 21, Sala Sporturilor DP Colibași, orele 8.00- 16.00, inclusiv la telefonul 0268/471615.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:

          Conform art. 15 din HG nr.1336/2022, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat I:

Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat I, astfel:

       1. Să fie absolvenți de studii medii/generale.

                   2. Vechime în muncă, 9 ani;

                   3. Să facă dovada absolvirii unui curs de calificare.

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor calificat I:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 319/2016 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –  TITLUL III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile public      

                – CAPITOLUL III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia

Criterii de participare specifice pentru postul de referent M IA

Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de referent M IA, astfel:

 1. Studii medii liceale, atestate cu diploma/certficat de absolvire sau diplomă de

bacalaureat

 • Vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;
 • Să aibă cunoştinţe de operare PC, Word, Excel

                   3. Receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, spirit de echipă.

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de referent M  IA:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 319/2016 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată
 • O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –  TITLUL III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile public      

                  – PARTEA a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I – Dispoziţii generale

                – CAPITOLUL III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului21.04.2023
2.Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: DAIS BV B-dul. Gării nr.2108.05.2023 ora 13
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs10.05.2023
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor   11.05.2023
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor   12.05.2023
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor  15.05.2023
7.Susţinerea probei scrise pentru posturile de Muncitor calificat I17.05.2023 ora 9
8.Susţinerea probei scrise pentru postul de Referent M IA  17.05.2023 ora 12,30
 Afişarea rezultatului probelor scrise18.05.2023
 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise19.05.2023
 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor22.05.2023
 Susţinerea interviului pentru posturile de Muncitor calificat I23.05.2023 ora 09
 Susţinerea interviului pentru postul de Referent M IA23.05.2023 ora 12
 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului24.05.2023
 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului25.05.2023
 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor26.05.2023
 Afişarea rezultatului final al concursului29.05.2023

Data afişării anunţului:  21.04.2023, ora 13.00