Anunt angajari Aprilie 2021

ANUNŢ

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 • Inspector de specialitate   – cu studii superioare, grad profesional S I A –  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post
 • Îngrijitor  – studii M/G   – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post

Etapele de desfăşurare ale concursului pentru postul de inspector de specialitate S IA:

Data organizării:                                

proba scrisă             –  11.05.2021,     ora 09.00 

interviu                    – data și ora vor fi comunicate ulterior                                                    

locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov, B-dul.Gării, nr.21.

Etapele de desfăşurare ale concursului pentru postul de îngrijitor M/G:

Data organizării:                                

proba practică        –  11.05.2021,     ora 13.00 

interviu                    – data și ora vor fi comunicate ulterior            

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Criterii de participare specifice pentru postul de inspector de specialitate S IA:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de inspector S IA, astfel:
 •  Studii  universitare de licență absolvite cu diploma de licență în domeniul sportiv
 •  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale –   minim 7 ani

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de inspector de specialitate S IA:

 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 – educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrative, actualizată

Partea I – Dispoziții generale –

Titlul III – Principiile generale aplicabile administrației publice și personalului contractual plătit din fonduri publice;

Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;

Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice

Cap. I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Cap. IV – Încadrarea și promovarea personalului contractual

 • HOTĂRÂRE nr. 884 din 13 septembrie 2001 –  pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Criterii de participare specifice pentru postul de îngrijitor M/G:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de îngrijitor M/G, astfel:
 • Diplomă de absolvire a școlii generale sau studii medii
 • Vechime în muncă minim 6 luni

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de îngrijitor M/G:

 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Capitolul 2 din Codul Etic și de Conduită alDirecției AdministrareInfrastructurăSportivă BrașovNorme generale de conduită profesională a personalului contractual

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov – cerere tip tip;
  1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  1. carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meseria şi/sau în specialitatea studiilor;
  1. cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.
  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentarela numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica prin afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Data afişării anunţului: 14.04.2021, ora: 1600