Concurs de recrutare în vederea ocupării de diferite funcţii contractuale de execuție vacante

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

 • Referent M IA – în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” – 1 post
 • Referent M IA – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”
 • Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post
 • Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul’’
 • Îngrijitor curățenie  – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” -1 post

 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru posturile de referent  M IA:

data organizării:                                 – probei scrise          –  21.08.2017,     ora 09.00

                                                   – interviului              –  24.08.2017,     ora 09.00

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru posturile de muncitor calificat I:

data organizării:                                 – probei scrise          –  21.08.2017,     ora 09.00

                                                   – interviului              –  24.08.2017,     ora 10.00

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru postul de îngrijitor curățenie:

data organizării:                                 – probei practice      –  22.08.2017,     ora 10.00

                                                   – interviului              –  24.08.2017,     ora 12.00

 

                        – locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

Criterii de participare specifice pentru posturile de referent M IA:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de referent M IA, astfel:

–   studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–   vechime minim 6 ani și 6 luni

–   cunoştinţe operare calculator (Office, Word, Excel);

 

Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat I:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat I, astfel:
 1. Studii generale sau medii.
 2. Vechime în muncă, minim 9 ani;

 

Criterii de participare specifice pentru postul de îngrijitor curățenie:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de îngrijitor curățenie, astfel:
 1. Studii generale sau medii.
 2. Vechime în muncă, minim 6 ani;

      BIBLIOGRAFIE pentru posturile de referent M IA:

 • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată;
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor;( publicat în Buletinul Oficial nr. 132/18.11.1969).
 • H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale al organizaţiilor;

 

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor calificat I:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 • formular de înscriere la concurs – tip;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae model european;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.