Anunt examen asistent medical

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează examen pentru promovare în treaptă profesională superioară a personalului

 

 • Asistent medical – PL debutant, – în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

                        – data organizării:        – probei scrise            –  14.11.2017,     ora 10.00

              locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

       BIBLIOGRAFIA pentru promovarea în funcția de asistent medical:

 1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ PENTRU ASISTENȚI MEDICALI, Mihaela Vasile și Monica Moldoveanu, Editura ALL
 2. GHID DE FARMACOLOGIE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI ȘI ASISTENȚI DE FARMACIE, Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, Editura ALL
 3. MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII, Corneliu Borundel, Editura ALL.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise de către candidat, pe

baza subiectelor propuse și stabilite de către membrii comisiei de examinare.

Candidaţul nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi

lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Data afişării anunţului: 30.10.2017

 

 

 

 

Nr.

crt

       Atribuţia şi funcţia

 

  Numele şi prenumele

 

       Data

Semnătura
1.       

Aprobat

Director,

 

Cernica Emilian

2.      Elaborat:

Inspector RU,

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2
 

 

 

Anunt functie vacanta referent M IA

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante:

 

 • Referent, treapta profesională M IA,   – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post

Condiţiile de desfăşurare a concursului      

 •                         – data de organizare:   – proba scrisă             – 16.11.2017,     ora 10,00 
 •                                                     – interviu                     – 22.11.2017,     ora 10,00

 

 •                         – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).
 •  

           Criterii de participare generale:

  • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
  • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție referent, treapta profesională M IA:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni
 • să aibă cunoştinţe de operare PC
 • receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, spirit de echipă.
 •  

Bibliografia este următoarea:

  • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
  • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice.
  • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Hotărârea nr. 546/2008 (*actualizată*) – privind gestionarea calității apei de îmbăiere

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

  • formular de înscriere la concurs – tip;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
  • curriculum vitae model european;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr.286/2011 – actualizată.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Rezultate finale muncitor calificat Octombrie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 03. – 06.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

LĂCĂTUȘ CRISTIAN – IONEL

 

54,52

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

                        

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 10.10.2017, ora 15,00

Rezultate finale referent Octombrie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 03. – 06.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

68,90

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

60,79

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

                        

 

Conform Art.30, alin (4) – Hotărârea nr.286/2011:

„Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar”.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 10.10.2017, ora 15,00

Rezultat proba scrisa referent 03.10.2017

 

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

pentru concursul desfăşurat în data de 03.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Referent – treapta profesională M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

53,07

 

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

50,80

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

ION LEONARDO – ADRIAN

 

——–

 

100 pct

 

50 pct

 

NU S-A PREZENTAT

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.10.2017, ora 1100 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 04.10.2017, ora 12,00

Rezultate selectie dosare muncitor calificat

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 03.10.2017 (proba scrisă) – 06.10.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I

în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BACIU VALENTIN

 

 

2600/18.09.2017

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

LĂCĂTUȘ CRISTIAN – IONEL

 

2606/19.09.2017

 

ADMIS

 

——

 

3.

 

DRAGOMIR CRISTIAN

 

2638/21.09.2017

 

ADMIS

 

——–

 

4.

 

NICULESCU LUCIAN – IOAN

 

2659/25.09.2017

 

ADMIS

 

——-

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 27.09.2017, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar comisie

 

Rezultat selectie dosare Referent

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE   ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 03.10.2017 (proba scrisă) – 06.10.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent – treapta profesională

M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

ION LEONARDO – ADRIAN

 

 

2605/18.09.2017

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

2623/20.09.2017

 

ADMIS

 

——

 

3.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

2647/22.09.2017

 

ADMIS

 

——–

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 27.09.2017, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar comisie

Anunt posturi vacante Directia Sport si Tineret Brasov

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

 • Referent, treapta profesională M II, – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” – 1 post
 • Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” – 1 post

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

                        – data de organizare:   – proba scrisă            –  03.10.2017,     ora  10,00

                                                 – interviu                    –  06.10.2017,     ora 11,00

                        – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).

 

            Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

 

     Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție referent, treapta profesională  M II:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă minim 6 luni
 • să aibă cunoştinţe de operare PC
 • receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, spirit de echipă.

 

 

 

Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție muncitor calificat I:

 • Studii generale sau medii.
 • Vechime în muncă, minim 9 ani;

 

 

Bibliografia pentru postul de referent M II este următoarea:

 • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice.
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov – aprobat prin HCL nr.200/31.05.2013, republicată conform H.C.L. nr.336/11.07.2014.

 

 

     Bibliografia pentru postul de muncitor calificat I este următoarea:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 • formular de înscriere la concurs – tip;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae model european;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr.286/2011 – actualizată.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

Anunt amanare concurs Sef Serviciu

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS

 

 

Direcția Sport și Tineret Brașov, cu sediul în localitatea, Brașov, B-dul.Gării, nr.21, județul. Brașov, anunță amânarea concursului conform HG. nr.286/2011 pentru ocuparea postului de Șef serviciu – gradul II din cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul’’ Brașov organizat initial:

 • Proba scrisă în data de 30 august 2017, ora 10.00,
 • Proba interviu în data de 04 septembrie 2017, ora 11.00.Datele privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a acestuia vor fi comunicate ulterior.
 • Director,
 •                                                                                                           Cernica Emilian

Rezultate proba scrisa referent August 2017

REZULTATELE

Obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

                                                   

 

pentru concursul desfășurat în data de 21.08.2017, ora 09,00 în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție vacante de Referent – treapta profesională M IA – 1 post în cadrul Serviciului Financiar Contabil și Resurse Umane și Referent – treapta profesională M IA- 1 post, în cadrul Serviciului Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic.

 

Referent, treapta profesională M I A – Serviciului Financiar Contabil și Resurse Umane:

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul obținut la „proba scrisă” Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul

Minim

cf.legii

ADMIS/

RESPINS

 

1.

 

SZABO EVA GABRIELA

 

 

16,71

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

2.

 

IACOB RUMELIA

 

 

16,27

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

3.

 

GROSU VASILICA ALINA

 

——

 

——

 

——-

 

NU S-A PREZENTAT

 

4.

 

NEMȚANU CRISTINA SIMONA

 

——

 

—–

 

——

A RENUNȚAT

 

 

 

 

 

Referent, treapta profesională M IA – Serviciul Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic:

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul obținut la „proba scrisă” Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul

Minim

cf.legii

ADMIS/

RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

42,58

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

 

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 21.08.2017, ora 15,30

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST             – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef   – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST   – secretar