Proces verbal – post contractual vacant de Ingrijitor de curatenie

PROCES VERBAL                                                                              Nr. Înregistrare/Data: 706/29.03.2018

Încheiat azi 29.03.2018 la sediul “Sălii Sporturilor DP Colibaşi”

 

În vederea participării la concursul organizat în perioada 11.04.2018 – 16.04.2018 pentru ocuparea postului contractual vacant de Îngrijitor curățenie M/G în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, nu s-a depus nici un dosar.

 

 

 

 

   Comisia de concurs:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST             – preşedinte

2.Doamna Murariu Andreea, şef serviciu DST     – membru

3.Domnul Balaș Florin Mircea, referent DST       – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST     – secretar

 

Anunt concurs de recrutare Ingrijitor Curatenie

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de:

 

 • Îngrijitor curățenie, M/G – din cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

                        – data de organizare:   – proba practică        –  11.04.2018,     ora  10,00

                                                 – interviu                    –  16.04.2018,     ora 12,00

                        – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).

 

            Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

 

     Criterii de participare specifice:

 • studii medii sau generale
 • vechime în muncă minim 3 ani

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 • formular de înscriere la concurs – tip;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae model european;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr.286/2011 – actualizată.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

 

Rezultat final referent – Noiembrie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                      

pentru concursul desfăşurat în perioada 16. – 22.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

64,97

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 24.11.2017, ora 10,00

Rezultat interviu referent – Noiembrie 2017

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

 

pentru concursul desfăşurat în data de 22.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA, în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

68,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 23.11.2017, ora 09,30

Rezultate proba scrisa referent Noiembrie 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

61,93

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

AURAȘI IOAN

 

20,14

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 23.02.2017, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 17.11.2017, ora 13,00

Rezultat proba scrisa examen de promovare Asistent medical

REZULTATUL

Obţinut de către candidat la PROBA SCRISĂ

   

pentru examenul de promovare asistent medical PL, desfăşurat în data de 14.11.2017, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

PROMOVAT/

NEPROMOVAT

 

1.

 

DINU ALINA

 

90

 

100 pct

 

50 pct

 

PROMOVAT

       

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE EXAMEN:

 1. Comșa Liliana, medic specialist S.P.A. Creșe                 – preşedinte
 2. Cernica Emilian, director DST                                         – membru
 3. Murariu Andreea, șef serviciu DST                                 – membru
 4. Kerekes Eniko, inspector RU DST                                 – secretar

Data afişării: 15.11.2017, ora 12,00

Rezultat selectie dosare Referent Noiembrie 2017

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 16.11.2017 (proba scrisă) – 22.11.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent – treapta profesională

M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

 

2993/26.10.2017

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

AURAȘI IOAN

 

3010/30.10.2017

 

ADMIS

 

——

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 09.11.2017, ora 12,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar comisie

Anunt examen asistent medical

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează examen pentru promovare în treaptă profesională superioară a personalului

 

 • Asistent medical – PL debutant, – în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

                        – data organizării:        – probei scrise            –  14.11.2017,     ora 10.00

              locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

       BIBLIOGRAFIA pentru promovarea în funcția de asistent medical:

 1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ PENTRU ASISTENȚI MEDICALI, Mihaela Vasile și Monica Moldoveanu, Editura ALL
 2. GHID DE FARMACOLOGIE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI ȘI ASISTENȚI DE FARMACIE, Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, Editura ALL
 3. MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII, Corneliu Borundel, Editura ALL.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise de către candidat, pe

baza subiectelor propuse și stabilite de către membrii comisiei de examinare.

Candidaţul nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi

lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Data afişării anunţului: 30.10.2017

 

 

 

 

Nr.

crt

       Atribuţia şi funcţia

 

  Numele şi prenumele

 

       Data

Semnătura
1.       

Aprobat

Director,

 

Cernica Emilian

2.      Elaborat:

Inspector RU,

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2
 

 

 

Anunt functie vacanta referent M IA

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante:

 

 • Referent, treapta profesională M IA,   – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post

Condiţiile de desfăşurare a concursului      

 •                         – data de organizare:   – proba scrisă             – 16.11.2017,     ora 10,00 
 •                                                     – interviu                     – 22.11.2017,     ora 10,00

 

 •                         – locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).
 •  

           Criterii de participare generale:

  • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
  • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție referent, treapta profesională M IA:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni
 • să aibă cunoştinţe de operare PC
 • receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, spirit de echipă.
 •  

Bibliografia este următoarea:

  • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
  • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice.
  • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Hotărârea nr. 546/2008 (*actualizată*) – privind gestionarea calității apei de îmbăiere

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

  • formular de înscriere la concurs – tip;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
  • curriculum vitae model european;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr.286/2011 – actualizată.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.