Anunt recrutare funcţii contractuale de execuție vacante

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov a organizat concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

 • Muncitor calificat I  – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post
 • Îngrijitor curățenie – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” -1 post

Deoarece în vederea participării la concursuri nu s-a depus nici un dosar se va proceda la reluarea organizarii concursurilor respective, la o dată stabilită ulterior, în condițiile legii.

 

 

 

Nr.

crt.

 

     Atribuția și funcția

  

   Numele şi prenumele

     

     Data

Semnătura
1.      Aprobat

Director,

Cernica Emilian    
2.      Elaborat:

Inspector resurse umane

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2    
 

Anunt angajari mai 2017

ANUNŢ

 

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  următoarelor funcţii contractuale de excuție vacante:

 

 • Muncitor calificat I – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post
 • Îngrijitor curățenie  – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” -1 post

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru postul de muncitor calificat I:

data organizării:                                 – probei scrise          –  15.06.2017,     ora 10.00

                                                   – interviului              –  20.06.2017,     ora 10.00

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru postul de îngrijitor curățenie:

data organizării:                                 – probei practice      –  15.06.2017,     ora 13.00

                                                   – interviului              –  20.06.2017,     ora 10.00

 

                        – locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

Criterii de participare generale:

 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

Criterii de participare specifice pentru postul de muncitor calificat I:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de muncitor calificat I, astfel:
 1. Studii generale sau medii.
 2. Vechime în muncă, minim 9 ani;

 

 

Criterii de participare specifice pentru postul de îngrijitor curățenie:

 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de îngrijitor curățenie, astfel:
 1. Studii generale sau medii.
 2. Vechime în muncă, minim 6 ani;

      BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor calificat I:

 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată și actualizată.
 • Legea nr. 477/2004 –  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

 • formular de înscriere la concurs – tip;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae model european;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

Rezultate finale instructor sportiv Mai 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în perioada 04. – 09.05.2017 în vederea ocupării funcţiilor vacante de instructor sportiv, treapta profesională M I și M III, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

RUSU GABRIEL – MARIUS

 

83,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

PODAR CRISTIAN -NICOLAE

 

82,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.                             – secretar

 

 

Data afişării: 11.05.2017, ora: 15,00

Rezultate interviu instructor sportiv Mai 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 09.05.2017, ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor vacante de instructor sportiv, treapta profesională M I și M III, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

RUSU GABRIEL -MARIUS

 

92,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

PODAR CRISTIAN – NICOLAE

 

87,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Domnul Cernica Emilian, Director                                             – preşedinte

2.. Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                 – membru

 1. Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate                      – membru
 1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.,                                   – secretar

 

Data afişării: 10.05.2017, ora 14,00

Rezultate proba scrisa instructor sportiv mai 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 04.05.2017 în vederea ocupării funcţiilor de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M I și M III, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PODAR CRISTIAN – NICOLAE

 

78,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

RUSU GABRIEL – MARIUS

 

74,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 09.05.2017, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2.. Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                  – membru

 1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                  – membru
 1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.,                                   – secretar

 

 

Data afişării: 05.05.2017, ora 12,00

Rezultat dosare instructor sportiv

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  04.05.2017 (proba scrisă) – 09.05.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructor sportiv

în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

        RUSU GABRIEL – MARIUS

 

 

1054/19.04.2017

 

ADMIS

 
 

2.

 

PODAR CRISTIAN – NICOLAE

 

1078/24.04.2017

 

ADMIS

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 27.04.2017, ora 12,00

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.                              – secretar

 

Anunt concurs instructor sportiv DSTBV

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

 • Instructor sportiv, treapta profesională M I – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 1 post
 • Instructor sportiv, treapta profesională M II – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 2 posturi
 • Instructor sportiv, treapta profesională M III – în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” – 1 postCondiţiile de desfăşurare a concursului:                                                          – interviului                – 09.05.2016     ora 10.00B-dul.Gării, nr.21.

 

 • Criterii de participare generale:
 •                         – locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,
 •                         – data organizării:        – probei scrise             – 04.05.2016,     ora 10.00
 •  
 • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;Criterii de participare specifice:
 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei de instructor sportiv – salvamar, astfel:
 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 2. Certificat instructor înot şi act care atestă efectuarea unor specializări nataţie/ salvamar,
 3. Vechime în muncă, mimin 1 an,(pentru treapta profesională M III); Vechime în muncă 7 ani, (pentru treapta profesională M I).
 4. Vechime în muncă 4 ani, (pentru treapta profesională M II);
 5. Abilităţi reale de comunicare, seriozitate, spirit de echipă     BIBLIOGRAFIE:
 6.  
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată;
 • ORDIN nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • Legea nr. 69/2000 – educaţiei fizice şi sportului – actualizată;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

  • formular de înscriere la concurs – tip;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
  • curriculum vitae model european;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.            Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru concurs la Sediul Direcţiei Sport şi Tineret, B-dul.Gării, nr.21, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial al României Partea a III- a.. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615. Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecăui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
  • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.
  •  

Rezultate finale asistent medical – Aprilie 2017

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi  pentru concursul desfăşurat în perioada 30.03. – 04.04.2017 în vederea ocupării funcţiilor de execuție vacante de asistent medical PL în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DINU ALINA

 

54,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Netejoru Monica, medic specialist în cadrul

Direcției de Servicii Sociale Brașov                                      – preşedinte

2.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – membru

3.Doamna Murariu Andreea, șef serviciu DST                        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 05.04.2017, ora 16,00

Rezultate interviu asistent medical – Aprilie 2017

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 04.04.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de asistent medical PL, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DINU ALINA

 

57,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

              

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Netejoru Monica, medic specialist în cadrul

Direcției de Servicii Sociale Brașov                                      – preşedinte

2.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – membru

3.Doamna Murariu Andreea, șef serviciu DST                         – membru

 

 

 

Data afişării: 04.04.2017, ora 15,00

Rezultat contestatie asistent medical

 

REZULTATUL

Obţinut de către candidat  în urma contestației                                                                       

 

la proba scrisă  a concursului desfăşurat în data de 30.03.2017, ora 10,00 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de asistent medical PL,  la Centrul de Agrement și Divertisment Poiana Brașov din cadrul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba  scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

Vasiu Ioan – Paul

 

23,50

 

100 pct

 

50pct

 

RESPINS

                       

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Comșa Liliana, medic specialist în cadrul

Serviviul Public de Administrare Creșe                              – preşedinte

2.Doamna Voinescu Neli Daniela, consilier juridic DST      – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                – membru

 

 

 

 

 

Data afişării: 03.04.2017, ora 13,30