Rezultat dosare inscrieri concurs Referent M IA

REZULTATUL

                        ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 02 – 10. Mai 2018 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent – treapta profesională

M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

Criste Maria

 

 

770/10.04.2018

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

Dudu Călin Ovidiu

 

812/12.04.2018

 

ADMIS

 

——

 

3.

 

Samson Andreea Cristina

 

831/16.04.2018

 

ADMIS

 

——–

 

4.

 

Grecica Brânzea Claudia Florentina

 

871/18.04.2018

 

ADMIS

 

——-

 

5.

 

Panainte Ghiță

 

876/18.04.2018

 

ADMIS

 

——

 

6.

 

Petruș Georgeta Daniela

 

915/19.04.2018

 

ADMIS

 

—–

 

7.

 

Vătavu Laura

 

940/20.04.2018

 

ADMIS

 

—–

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 24.04.2018, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST               – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST                 – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                            – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar

Anunt referent treapta profesionala M IA 1 post

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante:

 

 • Referent, treapta profesională M IA,   – în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” – 1 post 
 • Condiţiile de desfăşurare a concursului:

                          – data de organizare:    – proba scrisă              – 02.05.2018,     ora 12,00

                                                              – proba practică           – 07.05.2018,     ora 12,00

                                                                – interviu                       – 10.05.2018,           ora 10,00

  locul de desfăşurare – sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, B-dul.Gării, nr.21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi).

   

  Criterii de participare generale:

  • să fie cetăţean român, cetăţean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime;
  • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de servlciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

  Criterii de participare specifice pentru funcţia de execuție referent, treapta profesională M IA:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în muncă minim 10 ani
  • să aibă cunoştinţe de operare PC, Word, Excel
  • receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, spirit de echipă.

Bibliografia este următoarea:

 • Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii – republicată.
 • Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţilor şi instituţiilor publice.
 • H.C.M. nr.2230/1969 – privind gestionarea materialelor ale agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • O.G nr. 119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de
 •        casă ale unităților;( publicat în Buletinul Oficial nr. 64/06.07.1976)
 • Legea nr. 22/1969 – actualizată privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor;( publicat în Buletinul Oficial nr. 132/18.11.1969).
 •  

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente – copii xerox:

  • formular de înscriere la concurs – tip;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
  • curriculum vitae model european;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat penal.

 

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr.286/2011 – actualizată.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0268/471615.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare da la data finalizării probei.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării fiecărui rezultat, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va comunica în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin(2) din Hot. nr.286/2011, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”.

 

Proces verbal – post contractual vacant de Ingrijitor de curatenie

PROCES VERBAL                                                                              Nr. Înregistrare/Data: 706/29.03.2018

Încheiat azi 29.03.2018 la sediul “Sălii Sporturilor DP Colibaşi”

 

În vederea participării la concursul organizat în perioada 11.04.2018 – 16.04.2018 pentru ocuparea postului contractual vacant de Îngrijitor curățenie M/G în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, nu s-a depus nici un dosar.

 

 

 

 

   Comisia de concurs:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST             – preşedinte

2.Doamna Murariu Andreea, şef serviciu DST     – membru

3.Domnul Balaș Florin Mircea, referent DST       – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST     – secretar